به مشتری توجه کنید و نیازهای او را بیابید

در هر رشته یا تخصصی که هستید برای جلب رضایت مشتری ابتدا بایستی بدانید مشتری چه می خواهد،آیا او درست انتخاب کرده است؟می توانیم کمکش کنیم؟او زمانی از ما کمک خواهد خواست که اطمینان حاصل کند ما در زمینه نیاز او تخصص داریم و درکنار تخصص از صداقت ما نیز بایستی مطمئن باشد.پس در هر زمینه ای که می خواهید فروش داشته باشید اول خود را در آن صنعت بروزکنید؛هدفتان را برد برد کنید.
مشتری را از خودتان بدانید،به سوز سود آور و سود سوزآور توجه داشته باشید؛سپس مشتری را از کیفیت-قیمت و خدمات پس از فروش مطمئن کنید؛چرا که این سه جزء نیازهای مشتری می باشد.
نیاز مندی مشتری :
اول داشتن علم و تجربه کافی فروشنده برای مشاوره
دوم اطمینان از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش
سوم اطمینان مدارک و مجوزات قانونی تولید یا فروش