با کاهش قیمت و کیفیت نمی توانید به موفقیت دست یابید

همیشه ارزان فروختن مشتری جذب نمی کند.
آبا حاضر نیستید برای خرید اتومبیل چنانچه پول اضافه داشته باشید بهایی کیفیت را بپردازید یا لوازم خانگی بهتری را بخرید؟ و یا لباس راحت و با کیفیتی بخرید؟
شرکتهایی که برای رقابت قیمت کیفیت را کاهش می دهند در آینده نه چندان دور با مشکل افت فروش و بدنامی مواجه می شوند.
رقابت قیمت را در کیفیت دنبال کنید؛با کاهش قیمت و کیفیت نمی توانید به موفقیت دست یابید.
امروز مردم همه دنبال کالای با کیفت هستند(دقت کنید یک رستوران با کیفیت از راه های دور مشتری جذب می کند).