درباره ی زبان بدن

زمان برخورد با مشتری توجه داشته باشید برای رعایت استانداردهای زبان بدن ابتدا باید ریلکس باشید؛برای ریلکس شدن به چند نکته توجه داشته باشید که خیلی تاثیر گذارند.
اول هدف باید برد برد باشد
دوم صداقت یعنی آمادگی داشته باشید هرکدام از سوال های مشتری را ..........با جرات بگوئید من نمی دانم باید همکارم توضیح دهد.
سوم با علم و آگاهی وارد جلسه شوید.
سپس به موارد زیر دقت کنید.
1- به هیچ قسمت از بدن یا صورت ثابت نگاه نکنید.
2-نگاه مثلثی داشته باشید بین دو چشم و لبهای او
3-گفته های خود را با دست و شنیده ها را به اشاره سر همراه کنید.
4-هیچ وقت کلام مشتری را قطع نکنید.